ΡLΑΜΕΝΝΑ DΙΜΙΤRΟVΑ ΙLΙΕVΑ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 322, ΑΘΗΝΑ
website:
email:
τηλέφωνο: